Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Левицька Євгенія ГригорівнаПосада: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Освіта та практичний досвід: У 1997 році закінчила з відзнакою Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю «Транспортний менеджмент».
У коледжі працює з часу його заснування. Педагогічний стаж складає 16 років. Має багаторічний досвід роботи завідувачем циклової комісії. У 2007 році брала участь у VIІІ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри (голова циклової комісії)». З 2013 року працює на посаді методиста вищої категорії, бере активну участь в організації та проведенні наукових та методичних заходів ХТЕК КНТЕУ.
Викладає дисципліни: «Основи менеджменту»
Коло наукових інтересів: управління підприємствами сфери послуг на принципах соціальної відповідальності.

Науково-дослідна робота:
бере участь у науково-дослідній темі циклової комісії «Модернізація технології економічного навчання як стратегічної цілі формування професійних компетенцій молодших спеціалістів».

Перелік основних публікацій:
Авторський доробок Левицької Євгенії Григорівни включає понад 40 наукових публікацій, присвячених дослідженню напрямів розвитку соціальної відповідальності вітчизняних підприємств сфери послуг, а також ефективним формам і методам педагогічної діяльності:
Публікації Левицької Є.Г., викладача ЦК економіки підприємства, комерційної діяльності, бухгалтерського обліку, фінансів та інформаційних технологій
за 2011-2016 роки

Статті
1. Левицька Є.Г. Основні тенденції розвитку соціальної відповідальності на підприємствах сфери послуг / Управління розвитком. Збірник наукових робіт. – Вип. №4. – Харків: ХНЕУ, 2011. с.104-105. (0,24 друк. арк.)
2. Левицька Є.Г. Формування організаційного інструментарію управління підприємством сфери послуг на принципах соціальної відповідальності [Текст]: Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (частина 2) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 278с. (Особистий внесок: 0,28 друк. арк.).
3. Левицька Є.Г. Методичний підхід до розробки програми соціально відповідального управління підприємства сфери послуг [Текст]: Зб. наук. праць. / Є.Г. Левицька / гол. ред. д.е.н., проф. Стельмащук А.М // Сталий розвиток економіки. – 2012. — №2. – с.212-216. (0,39 друк. арк.).
4. Левицька Є.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку соціальної відповідальності вітчизняних підприємств сфери послуг [Електронний ресурс]: Електронне наукове фахове видання // Ефективна економіка. – 2012. — №5. — Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1139. Загол. з екрану. (0,61 друк. арк.)

Тези доповідей
1. Левицька Є.Г., Маслюженко О. Аналіз розвитку індустрії гостинності і туризму м. Харкова напередодні Євро-2012 / Стратегія розвитку індустрії гостинності і туризму в Україні: Студентська науково-практична конференція, 28 квітня 2011р. – Коломия, Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ. – 80с.
2. Левицька Є.Г. Передумови розвитку соціальної відповідальності менеджменту підприємств України // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 19 травня 2011р.): [тези у 4 ч.] / редкол.: О.І.Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2011.- Ч.4. – С.54 (0,12 друк. арк.)
3. Левицька Є.Г. Мотиваційна складова системи управління підприємством на принципах соціальної відповідальності підприємствами // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 19-20 травня 2011р.) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – С.192-193 (0,13 друк. арк.)
4. Левицька Є.Г. Перспективи підвищення ефективності управління підприємством за умов використання принципів соціальної відповідальності / О.М. Білецький, Є.Г. Левицька // Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні напрями розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (Ялта, 12-14 жовт. 2011р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. — . К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – С.108-111 (0,14 друк. арк..)
5. Левицька Є.Г. Проблемы формирования системы информационного обеспечения социально ориентированного предприятия торговли / ХХI век: образование и духовно-нравственное воспитание: сборник статей. 2-е Клыковские чтения в рамках Межрегионального форума с международным участием «Личностно ориентированное обучение и воспитание в инновационной парадигме профессионального образования». Материалы научно-практической конференции преподавателей и студентов / Курский торгово-экономический колледж. – Курск, 2011. – 288с.
6. Левицька Є.Г. Проблемы и перспективы развития потребительского рынка сферы услуг в Украине / Тенденции формирования профессиональных компетенций специалиста: Материалы ІІІ-й межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (КТЭК, 17 ноября 2011 г., г. Курск.), с.228-231
7. Левицька Є.Г. Інноваційний підхід в управлінні підприємствами торгівлі на принципах соціальної відповідальності / Торгівля та готельно-ресторанний бізнес: інноваційний розвиток в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 квітня 2012 року). — Харків: ХДУХТ.- с.148-149
8. Левицька Є.Г., Білецький О.М. Інкубація інновацій в процесі підготовки молодших спеціалістів ХТЕК КНТЕУ / Інновації в освіті: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 16-17 жовтня 2012р. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – с.253-255.
9. Левицька Є.Г., Білецький О.М. Організаційні аспекти прискорення розвитку підприємств туристичного бізнесу / Туристичний бізнес: тенденції та національні пріоритети: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 9 листопада 2012 року. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – с.11-13.
10. Левицька Є.Г., Погребняк Т.С., Шерстюк С.Я. Уровень развития управления качеством в сфере торговли Украины / Проблемы обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан: Материалы научно-практической конференции / УО «Минский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза. – Минск: ООО «Мэджик», 2013р. – с.30-32.
11. Радченко Л.О., Левицька Є.Г. Роль навчального закладу в забезпеченні мотивації студентів до вивчення іноземних мов / Удосконалення навчання іноземним мовам як запорука забезпечення якості підготовки молодших спеціалістів та їх конкурентоспроможності на ринку праці: матеріали ХІІІ науково-методичної конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області, 21 лютого 2014 р. / редкол. Мороз В.Д. та ін. – Х.: ХІПТ, 2014. – С.227-229.
12. Румянцева Т.Д., Левицька Є.Г. Актуальність використання smart-технологій для студентів з особливими освітніми потребами / Smart – освіта: ресурси та перспектива: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції, 16–17 жовтня 2014 р. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2014. – с. 93-95.
13. Левицька Є.Г., Кунічева Т.П. Дотримання принципів соціальної відповідальності як засіб формування позитивної репутації підприємств сфери послуг в сучасних умовах / Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2015 року / Ред. кол.: Лендєл М.А. (гол. ред.) та ін. – Ужгород-Мукачево: Мукачівський державний університет, вид-во «Карпатська вежа», 2015. – с. 436-437.
14. Левицька Є.Г., Мелентьєва І.В. Проблеми та перспективи співробітництва вищих навчальних закладів та роботодавців / Правові, теоретичні і практичні основи розвитку співпраці навчальних закладів з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників: матеріали обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області, 26 лютого 2016 р. / редкол. Мороз В.Д. та ін. – Х.: Харківський машинобудівний коледж, 2016. – С. 146-147.
15. Левицька Є.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підприємством сфери послуг на принципах соціальної відповідальності / Наукова робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 22 березня 2016р. – Х.: ХТЕК КНТЕУ, 2016. – С. 199-201.
16. Біленко Л.М., Левицька Є.Г. Міжнародні кулінарні конкурси як засіб підвищення туристичної привабливості країни / Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди [Електронне видання]: тези Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7 квітня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 362 с. – С.125-127.

Підвищення кваліфікації та стажування:
проходила стажування в Академії готельного бізнесу та гастрономії (м. Познань, Польща), Київському національному торговельно-економічному університеті, Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Пройшла тренінгове навчання з менеджменту ресторанного-готельного та туристичного бізнесу, що провів незалежний експерт з гастрономії та сервісу Джордже Костіч (Hospitality Consulting Group).

Відзнаки:
нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації, Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу